Zásady ochrany osobních údajů


Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících.
Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
CMATIC s.r.o., IČ: 08212490, DIČ: CZ08212490, se sídlem Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun-Závodí zapsané v obchodním rejstříku

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vámi vyplněného dotazníku / vašeho nákupu na e-shopu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
jméno, příjmení, adresu (dodání zboží), e-mail a telefonní číslo

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
Údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni; po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME?
Údaje získané za účelem účasti prezentací.
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona.

KOMU SMÍME OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem společnosti. Jsou to:
• HCV group a.s., IČ: 25395009, DIČ: CZ25395009, se sídlem Chodská 1203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm zapsané v obchodním rejstříku

Jsme povinni předat data subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.

JAKÁ MÁTE PRÁVA OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.
Právo na opravu osobních údajů
Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
Toto právo máte i v případě, pokud již CMATIC s.r.o., osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ MÝCH POŽADAVKŮ?
Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

CMATIC s.r.o., bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

JAKÝM ZPŮSOBEM CMATIC s.r.o., ZAJIŠŤUJE OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EU NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?
Ne, poskytování služeb CMATIC s.r.o., nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.
Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
Na webových stránkách používáme následující cookies:
• Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
• Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
• Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:
• Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
• Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
• Safari
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera
https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
• Microsoft Edge
https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
Tyto zásady může CMATIC s.r.o., příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud budete služby CMATIC s.r.o., dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto zásad, vyjadřujete tím s nimi souhlas.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: info@cash-matic.cz

V Berouně 27.4. 2023
CMATIC s.r.o.
Autorizované zastoupení CASHMATIC v ČR
4608601060
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram